Condiții Cash Driver™

Conținut pachet Cash Driver™ și software necesar

Pachetul Cash Driver™ este acordat de către Q&Q Info Consult SRL (QQinfo)  sub forma unui ansamblu format din următoarele:

 • – fișier de completare a datelor (în format Microsoft Excel XLSX) – se trimite la QQinfo via email la adresa procesare.cashdriver@qqinfo.ro sau a unei pagini de încărcare (ce va fi anunțată ulterior, dacă QQinfo va considera oportun) cel puțin una dintre variante. 
 • – fișier cu datele procesate Cash Driver™ recepționat de la QQinfo.
 • – fișier de vizualizare analitică (QlikView™, sau ulterior Qlik Sense™).

Pentru funcționarea Cash Driver™, utilizatorul are nevoie să aibă preinstalate următoarele aplicații Windows:

 • – Microsoft Excel (fie independent, fie ca parte din Microsoft Office), indiferent dacă este o variantă desktop sau Cloud (parte din MS Office 365). 
  – Versiuni valide, începând cu Excel 2007.
 • QlikView™ Desktop (Personal Edition sau o altă variantă de QlikView™ licențiată sau Qlik Sense™ Desktop sau Qlik Sense™ Server.
 • – o aplicație client de email (Microsoft Outlook, Microsoft Email, etc.) sau un browser de internet și acces la servicii de email online (cum ar fi gmail.com, yahoo Mail.com, Hotmail.com, Live.com, Outlook.com, etc).
 • – un cont de email valid.
Nu este în sarcina QQinfo și nici nu este inclus în costul abonamentelor și pachetelor Cash Driver™ livrarea sau licențierea celor mai sus precizate.
 

Timpi de răspuns

Termenul de înrolare (înregistrare a comenzilor pentru un nou abonament/ pachet Cash Driver™) este de 2 ore lucrătoare de la completarea formularului cu toate datele valide. 

Termenul de validare și activare a unei comenzi este de maxim 4 ore lucrătoare de la momentul efectuării plății, pentru plățile efectuate cu link de plată.

Termenul de procesare uzual asumat de către QQinfo pentru primirea, procesarea și trimiterea înapoi a fișierului prelucrat este sub 1 minut de la momentul recepționării fișierului XLSX. Procesarea are loc automat, fără intervenție umana și în regim 24/7, cu excepția situațiilor în care sunt opriri de mentenanță ce vor fi anunțate în avans și se vor programa, pe cât posibil, în afara orelor de program.

Orele lucrătoare sunt considerate orele efectuate în limita orelor de program (Luni – Vineri/ 09:00 – 17:00).

În funcție de impactul Cash Driver™ în piață și de cerințele clienților, QQinfo își propune să automatizeze mai multe procese, atât din  cadrul proceselor de înrolare și confirmare a încasării, cât și a celui de procesare a datelor, pentru a permite înrolări și procesări de ordinul minutelor, în regim  7/ 7 &  24/ 24, dar în acest moment aceste termene nu sunt asumate.

Clauze speciale pentru utilizarea gratuită Cash Driver™

Scopul procesărilor Cash Driver™ oferite gratuit este de  evaluarea oportunității de a utiliza pe viitor variantele comerciale Cash Driver™.

Aceste procesări sunt oferite doar utilizatorilor cu o adresă de email de business, și nu pentru adrese de email personale (gmail/ yahoo/ live/ etc.).

Ne rezervăm dreptul de a refuza eventualele tentative de procesare gratuită abuzivă. 

În cazul procesărilor gratuite, nu este permisă revânzarea rezultatelor procesării Cash Driver™ unor terți sub forma sau în cadrul unor de servicii de consultanță sau de altă natură.

 Obligațiile QQinfo

În cazul în care, din motive obiective, aflate în afara controlului QQinfo, provider-ii de comunicații și cloud computing ai QQinfo au probleme tehnice, QQinfo va face tot ce îi stă în putință pentru a repune în funcțiune serviciile de înrolare și procesare în cel mai scurt timp posibil, eventual transferând anumite procese în alte platforme/ contexte de procesare. 

În cazul în care QQinfo nu mai poate livra, din motive imputabile, serviciile contractate, va înapoia sumele achitate, diminuate (pro-rata) cu timpii scurși de la activarea serviciului și/ sau cu numărul de procesări deja consumate, în funcție de tipul de abonament contractat.

QQinfo va procesa datele furnizate cu bună credință, asigurându-se că face toate eforturile posibile pentru a asigura consistența, corectitudinea și viteza procesărilor, pe o abordare de tip „best-effort”, dar aceasta nu îl face răspunzător în vreun fel pentru eventuale erori de procesare, în special în cazurile în care fișierele XLSX de introducere a datelor au fost complexificate față de modelul inclus  în kitul de instalare livrat. 

În cazul unor eventuale upgrade-uri la Cash Driver™, QQinfo va depune toate eforturile pentru a asigura compatibilitatea cu versiunile anterioare, la nivel de date și procese, dar nu există o asumare contractuală care să nască obligații sau penalizări în caz de incompatibilități parțiale sau totale cu versiunile anterioare.

QQinfo nu este răspunzător pentru calitatea canalelor de comunicare ale Beneficiarului.

QQinfo nu este răspunzător pentru eventuale pierderi de profit, pentru orice prejudiciu indirect, incidental, special sau de consecință, inclusiv, dar fără a fi limitat, la pierderea sau coruperea datelor, pierderea de oportunități de afaceri, bun renume sau economii anticipate, sau pierderi de profit legate de, sau în conexiune cu utilizarea produselor software, chiar dacă QQinfo a fost avizat de riscul unor asemenea pierderi.

În nicio situație QQinfo nu poate fi ținut răspunzător pentru  o valoare mai mare decât contravaloarea comenzii curente aflată în derulare.

QQinfo este îndreptăţită să cesioneze drepturile şi obligaţiile sale rezultate din contractul încheiat cu Beneficiarul, oricărei companii din acelaşi grup de companii cu societatea QQinfo, fără a fi necesar acordul prealabil al Beneficiarului.

Nesolicitarea unor drepturi ce decurg din clauzele specificate în contract de către una dintre părți, nu înseamnă la renunțarea părții la acele drepturi.

Erori la preluarea informației de la Beneficiar

QQinfo nu este responsabil pentru a corecta eventualele fișiere XLSX trimise de Beneficiar cu alterări ale structurii datelor sau alte erori care determină QQinfo să se afle în imposibilitatea de a mai procesa automat fișierele XLSX sursă.

În cazul în care un fișier XLSX trimis de Beneficiar returnează o eroare la procesarea automată Cash Driver™, QQinfo va transmite Beneficiarului exclusiv codurile de eroare generate de sistemul de procesare.
Dacă Beneficiarul dorește o investigare/ soluționare a problemei de completare/ procesare apărută, aceasta se va realiza numai după încheierea unui contract/ addendum de acordare servicii SSAS/ SSAC dedicat. (Se vor aplica tarifele de referință ale QQinfo).

Obligațiile Beneficiarului

Beneficiarul se obligă să achite contravaloarea bunurilor şi serviciilor în conformitate cu condițiile comerciale Cash Driver™ curente.

Beneficiarul se obligă să nu încerce decompilarea, deprotejarea sau extragerea de informații din interiorul componentelor Cash Driver™. Distribuirea componentelor locale se poate face către terțe părți numai după notificarea prin email către QQinfo

QQinfo are dreptul, la orice moment, să conducă un audit în locaţiile Beneficiarului, pentru a verifica dacă utilizarea aplicației Cash Driver™ de către Beneficiar este conformă cu prevederile condițiilor precizate. Beneficiarul va acorda QQinfo acces în ariile şi locaţiile sale, precum şi la toate calculatoarele Beneficiarului. În cazul în care se demonstrează că Beneficiarul nu a respectat condițiile de utilizare Cash Driver™, Beneficiarul se obligă să plătească compensaţii către QQinfo.

Drepturile Beneficiarului

QQinfo acordă Beneficiarului dreptul neexclusiv de a instala şi utilliza Cash Driver™, pe perioada determinată de clauzele comenzilor, în condițiile respectării prevederilor prezente, inclusiv de a utiliza documentația. După expirarea perioadei contractate, Beneficiarul poate utiliza în continuare componența locală de introducere (XLSX) și de analiză  (QVW), pe o perioadă nedeterminată, dar nu va putea solicita procesări suplimentare, decât după contractarea unui nou pachet sau abonament Cash Driver™.

Beneficiarul are, de asemenea, dreptul să stocheze şi să instaleze copii ale aplicației Cash Driver™ pe computere adiţionale.

Beneficiarul are dreptul să primească procesările solicitate în cel mai scurt timp posibil, în conformitate cu termenele de procesare mai sus precizate.

În cazul în care o procesare nu s-a finalizat cu succes, Beneficiarul va primi, via email, un mesaj de eroare cu o explicație succintă a erorii identificate de procesul automat de procesare. 

Prima procesare eșuată din cauze imputabile Beneficiarului nu va scădea contorul  de procesări disponibile, dar  următoarele procesări eșuate  din cauze imputabile Beneficiarului vor scădea contorul  de procesări disponibile.

Procesările eșuate din cauze imputabile QQinfo nu va scădea contorul de procesări disponibile.

Beneficiarul are dreptul să altereze parțial fișierele XLSX, cu respectarea anumitor recomandări ale QQinfo în acest sens, dar validarea și/ sau corectarea acestor alterări, în caz de eroare la procesare, nu este în sarcina QQinfo, în cadrul serviciilor Cash Driver™ comandate. 

Servicii de corectare și/ sau pregătire a unor  fișiere XLSX de introducere mai sofisticate pot fi solicitate separat, cu achitarea unei contravalori suplimentare, ce va fi stabilită, de comun acord, după un schimb de informații între Beneficiar și QQinfo.

Forța Majoră

A. Forţa majoră are înţelesul stabilit de Codul Civil. Sunt considerate ca forţă majoră, în sensul acestei cauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, mari inundaţii, cataclism natural, embargo, grevă.

B. Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră. În caz contrar, partea care nu o invocă în termen va suporta toate daunele aduse celeilalte părţi, prin lipsă de notificare.

C. În cazul în care forţa majoră şi/ sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului contract pe o perioada mai mare de 2 luni, părţile se vor întâlni în termen de 5 zile de la expirarea perioadei pentru a conveni fie asupra modului de executare a contractului, fie asupra desfiinţării acestuia.

Copyright

Toate drepturile de autor Cash Driver™ sunt proprietatea societății Q and Q Info Consult SRL (QQinfo).

Windows, Excel, Outlook, Office și Office 365 sunt mărci înregistrate la Microsoft Corporation, USA.

QlikView™ și Qlik Sense™ sunt mărci înregistrate ale Qlik™ Corporation, USA.

Revânzare și reutilizare

Beneficiarul are dreptul să folosească și chiar să revândă rezultatele procesării Cash Driver™, în urmatoarele condiții:

 1. Notificarea anterioară a QQinfo despre intenția de revânzare.
 2. Precizarea de către client a entității de prelucrare și a creatorului designului de vizualizare (sursa: Cash Driver™ by QQinfo.ro, running on Qlik). 

Pentru soluții specifice și specializate de la QQinfo, vă rugăm accesați pagina: QQsolutions.

Pentru a fi în contact cu ultimele noutăți în domeniu, soluții inedite explicate, dar și cu perspectivele noastre personale în ceea ce privește lumea managementului, a datelor și a analiticelor, vă recomandăm QQblog-ul !