QlikView™

QlikView™ is a Business Intelligence (BI) data discovery product for creating guided analytics applications and dashboards tailor-made for business challenges.

QlikView™ is the most flexible Business Intelligence platform for turning data into knowledge. It’s a way for business users to easily consolidate, search, and visually analyze all their data for unprecedented business insight using QlikView™’s simplicity.

Ultimately, efficiency in making decisions is based on the fact that accurate and relevant information is easily accessible.

QlikView™ Business Discovery Platform

Delivering a fast, time-based learning curve and based on the unique associative architecture in the world, QlikView™ creates a range of virtually endless options available to users to make ad hoc queries. This does not require the usual definition of structures and hierarchies, as is the case with other data analysis tools.

QlikView™ promotes unrestricted application data analysis, helping users make accurate decisions to save time.

It brings a whole new level of analysis, understanding and value to existing data sets, providing simple and fast user interfaces.

At the center of QlikView™ platform is the patented associative software engine, that provides new insights into though-speed data. QlikView™ compresses data and holds it in memory, where they are available for immediate exploration by multiple users, regardless of the specific requirement. For situations (still rare in Romania!) in which the explored data sets are too large to fit, even with the native QlikView™ compression, in the server memory, there is also an option to connect and read directly from the data source.

QlikView™ delivers an associative experience for all the data used for analysis, no matter where they are stored. You can start anywhere and navigate in any direction; and are not limited to pre-defined paths or pre-configured dashboards.

This tool exposes data that is not found with query-based tools. Additionally, the program allows users to build and deploy analytical applications without requiring high professional skills, helping to respond more quickly to changing business requirements, in a shorter time to value and to better knowledge of an organization.

Using QlikView™ reduces the need for IT employees, because the software has an inference engine to collect data associations automatically. The tool strengthens data from multiple sources to provide centralized data needed for high-level reporting. Intuitive navigation through dashboards makes it easy for non-IT professionals to understand hidden trends. The application administers user access and control through the web-based management console.

Fast to Deploy, IT Efficient

QlikView™ comes out of the traditional BI grid, where business users and developers spend months documenting and encoding these requirements into dashboards, analysis, and reports.

Data extraction takes a few minutes because data is not required to be staged or stored in intermediary formats such as data warehouses (although QlikView™ can source data from these systems).

QlikView™ integrates both the back-end analytics calculations and the front-end user interface. With this complete BI solution, developers have one place to build, instead of having to use separate BI tools for dashboards, analysis and reports.

QlikView™ data models can be created in just 1-15 working days (based on data availability and analytics complexity) to provide users with. Often, an application can replace hundreds of reports, reducing the need to IT support and time delays.

The Associative Experience

QlikView™ allows users to get unexpected business insights, understanding how data is associated. They can conduct direct and indirect searches across all data anywhere in the application—globally or within a single field. When the user clicks a data point in a field, the queries are automatically unloaded and the requested view is created.

In addition, all the other fields are instantly filtered based on the user selection. QlikView™ simplifies analysis for everyone. Qlik™Tech’s patented technology enables fast data manipulation on massive sets, involving low-cost hardware platform that allow sophisticated, robust analysis with reasonable budgets.

Using QlikView™ can bring value to your business faster as it develops, modifies, implements, and – most importantly – uses business intelligence applications. That’s why QlikView™ also provides tools that can support monitoring the adoption and use of analytics provided to users.

For a brief demo of QlikView™, please watch the video below!

Play Video

The new regulations in business analysis are:

For information about Qlik™, please visit this site: qlik.com.

For specific and specialized solutions from QQinfo, please visit this page: QQsolutions.

In order to be in touch with the latest news in the field, unique solutions explained, but also with our personal perspectives regarding the world of management, data and analytics, we recommend the QQblog!

QlikView™

QlikView™ este un software de Business Intelligence (BI) , ce permite colectarea datelor și crearea de aplicații de analiză vizuală intuitive esențiale pentru un management eficient și performant.

QlikView™ este cea mai flexibilă platformă de Business Intelligence pentru transformarea datelor în înțelegere. Este o modalitate prin care utilizatorii de afaceri pot consolida cu ușurință, pot căuta și analiza vizual toate datele de care dispun pentru o înțelegere fără precedent a realităților din jurul organizației. Simplitatea nativa în utilizarea QlikView™ aduce maximul de viteză în explorarea vizuală a informației agregate și consolidate.

Până la urmă, eficiența în luarea deciziilor se bazează pe faptul că informațiile corecte și relevante sunt ușor accesibile.

QlikView™ Business Discovery Platform

Oferind o curbă de învățare rapidă, de ordinul minutelor și bazându-se pe arhitectura asociativă, unică în lume, QlikView™ creează o paletă de opțiuni practic nesfârșite disponibile utilizatorilor pentru a realiza interogări ad hoc. Asta fără a necesita definirea uzuală de structuri și ierarhii, așa cum se întâmplă în alte instrumente de analiză a datelor.

QlikView™ promovează o analiză nerestricționată a datelor aplicațiilor, ajutând utilizatorii să ia decizii precise pentru a economisi timpul. Această abordare aduce un nou nivel de analiză, înțelegere și valoare a seturilor de date existente, oferind interfețe simple și rapide pentru utilizatori.

În centrul platformei QlikView™ este motorul software asociativ patentat, care oferă noi perspective asupra datelor cu viteza gânduluiQlikView™ comprimă datele și le stochează în memoria RAM, unde sunt disponibile pentru explorarea imediată de către mai mulți utilizatori, indiferent de cerința specifică.

Pentru situațiile (încă rare în România !) în care seturile de date explorate sunt mult prea mari pentru a se încadra, chiar și cu compresia nativă QlikView™, în memoria serverului, există și o opțiune de conectare și citire direct din sursa de date.

QlikView™ oferă o experiență asociativă pentru toate datele utilizate pentru analiză, indiferent de locul în care sunt stocate. Puteți începe oriunde și puteți naviga în orice direcție; și nu se limitează la căile predefinite sau la tablourile de bord preconfigurate. Acest instrument expune date care nu sunt găsite cu instrumentele bazate pe interogări.

În plus, programul permite utilizatorilor să construiască și să implementeze aplicații analitice fără a necesita abilități profesionale înalte, ajutând la o reacție mai rapidă la cerințele în schimbare ale afacerii, la o perioadă mai scurtă de timp și la o mai bună cunoaștere a unei organizații.

Utilizarea QlikView™ diminuează nevoia de angajați IT, deoarece software-ul are un motor de inferență pentru a cultiva asocierile între date în mod automat.

Instrumentul consolidează datele din mai multe surse pentru a furniza date centralizate necesare raportării la nivel înalt. Navigarea intuitivă prin dashboard-uri facilitează profesioniștilor non-IT să înțeleagă tendințele ascunse. Aplicația administrează accesul și controlul utilizatorului prin intermediul consolei de administrare web based.

Rapid de implementat, eficiență IT

QlikView™ se desprinde din grila tradițională a BI, unde utilizatorii și dezvoltatorii de business petrec luni documentând și codificând aceste cerințe în tablouri de bord, analize și rapoarte.

Extragerea datelor durează câteva minute, deoarece nu este necesar ca datele să fie introduse sau stocate în formate intermediare, cum ar fi data Warehouse (deși QlikView™ poate să furnizeze date si din aceste sisteme).

QlikView™ integrează atât realizarea calculelor analitice de back-end, cât și interfața front-end. Cu această soluție BI completă, dezvoltatorii au un singur loc de construit, în loc să utilizeze instrumente BI separate pentru procesare, tablouri de bord, analize și rapoarte.

În cele din urmă, aplicația care rezultă oferă capacități puternice de căutare asociativă și vizualizare a datelor, care permit utilizatorilor de business să vizualizeze propria lor parte a datelor. Se pot crea modele de date QlikView™ în doar 1-15 zile lucrătoare (în funcție de disponibilitatea datelor și complexitatea aplicației analitice) pentru a le oferi utilizatorilor.

Adesea, o aplicație poate înlocui sute de rapoarte clasice, reducând încărcarea IT-ului  și întârzierile induse de implicarea acestuia.

Experiența asociativă 

QlikView™ permite utilizatorilor să obțină informații neașteptate despre afaceri, înțelegând modul în care sunt asociate datele. Aceștia pot efectua căutări directe și indirecte pe toate datele oriunde în aplicație, la nivel global sau într-un singur câmp. Atunci când utilizatorul face click pe un punct de date dintr-un câmp, se desclanșează automat interogările și se creează vizualizarea solicitată.

În plus, toate celelalte câmpuri se filtrează instantaneu pe baza selecției efectuate de utilizatori. QlikView™ simplifică analiza pentru toată lumea. Tehnologia brevetată a Qlik™Tech permite manipularea rapidă a memoriei de date pe seturi masive, implicând platforme hardware cu costuri reduse, care să permită aplicații de analiză sofisticate de mare amploare cu bugete rezonabile.

Utilizarea QlikView™ poate aduce valoare pentru afaceri mai repede pe măsură ce se dezvoltă, modifică, implementează și – cel mai important – utilizează aplicațiile de business intelligence. De aceea QlikView™ oferă și instrumente care pot susține monitorizarea gradului de adopție și utilizare a analizelor oferite utilizatorilor.

Pentru o scurtă demonstratție despre QlikView™, vă rugăm să urmăriți clipul video de mai jos!

Play Video

Noile reglementări în analiza afacerilor sunt:

Pentru informații despre Qlik™, visitați acest site: qlik.com.

Pentru soluții specifice și specializate de la QQinfo, vă rugăm accesați pagina: QQsolutions.

Pentru a fi în contact cu ultimele noutăți în domeniu, soluții inedite explicate, dar și cu perspectivele noastre personale în ceea ce privește lumea managementului, a datelor și a analiticelor, vă recomandăm
QQblog
-ul !