Confidențialitate Cash Driver™ –

Securitatea datelor, confidențialitate și anonimizare

Pentru moment transmisia către și de la QQinfo a datelor brute și prelucrate se va face pe canale intrinsec nesecurizate (email, sau protocol https). Ca atare, recomandăm beneficiarilor să aplice un factor intern de corecție a datelor care să creeze o piedică suplimentară în interpretarea datelor pentru orice persoană care are acces la aceste date.

Având în vedere natura datelor valorice prelucrate, QQinfo va trata toate datele primite drept date confidențiale, și nu va furniza unei alte părți, parțial sau integral, informațiile sau rezultatele procesării acestor informații.

QQinfo își rezervă dreptul de a folosi datele trimise și prelucrările acestora, în formă anonimizată și consolidată, pentru a crea studii de piață asupra impactului Covid asupra economiei, a optimismului managementului la un moment dat, la nivel local, regional, național, sau internațional.

Utilizarea numelui și logo-ului Beneficiarului

QQinfo își rezervă dreptul de a face public numele companiilor care utilizează serviciile Cash Driver™ fără a fi necesar un alt acord din partea Beneficiarului. În cazul în care QQinfo va folosi logo-ul Beneficiarului în comunicările sale, acesta se va utiliza, în ultima versiune cunoscută din mediile online, și respectând  cerințele Corporate Branding Guidelines minimale ale Beneficiarului. În mod special, logo  va fi întotdeauna pus pe fundal alb/ neutru, cu spațiu neutru în jur, cu respectarea raportului de aspect, și a culorilor.

Informaţiile Confidențiale sunt secrete comerciale sau alte informații care includ, dar fără a se limita la, descoperiri, idei, concepte, secrete profesionale, tehnici, proiecte, specificații, planșe, schițe, diagrame, machete, scheme logice, programe de calculator, documente de licitație, planuri strategice, planuri de acoperire teritorială, planuri de marketing/ financiare/ de afaceri, comisioane, proiecte de planuri tarifare, numele angajaților, clienților sau furnizorilor, precum și alte informații tehnice, financiare sau de afaceri, grafice, informații scrise sau sub orice altă formă materială dezvăluite de către partea care deține informațiile confidențiale, dacă se specifică faptul că acestea sunt “confidențiale” sau “proprietatea” acesteia.

O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul celeilalte părți:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe persoane, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;
b) de a utiliza informațiile sau documentele confidențiale obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

Dezvăluirea oricărei informații confidențiale față de persoanele implicate în derularea contractului se va face cu respectarea caracterului confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare îndeplinirii contractului, părțile răspunzând de păstrarea confidențialității de către angajații lor în condițiile specificate la răspunderea părților (link către răspunderea părților).

O parte contractantă va fi exonerată de răspundere pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract, dacă:
a) informația era publică înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă;
b) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru o asemenea dezvăluire;
c) partea contractanta a fost obligată în mod legal de către organele statului să dezvăluie informația.

Dacă vreuna dintre părți constată că informațiile confidențiale au fost, în mod neautorizat, deconspirate, pierdute sau folosite în alte scopuri decât cele stabilite, aceasta va înștiința cealaltă parte în termen de 5 zile lucrătoare.

Pentru soluții specifice și specializate de la QQinfo, vă rugăm accesați pagina: QQsolutions.

Pentru a fi în contact cu ultimele noutăți în domeniu, soluții inedite explicate, dar și cu perspectivele noastre personale în ceea ce privește lumea managementului, a datelor și a analiticelor, vă recomandăm QQblog-ul !