QR-Patrol

Sistemul QR-Patrol se compune din 4 aplicații inovatoare:

QR-Patrol Mobile App: trimite rapoarte privind incidentele, prin scanarea etichetelor de cod NFC sau QR, ori detectează balizele plasate în punctele de control pe traseul de pază din aria obiectivului și trimite actualizări în timp real.

QR-Patrol Mobile Guard Tour Management (M.A.R.S.): este o versiune mobilă a aplicației QR-Patrol. Este dezvoltată astfel încât să faciliteze administrarea teritoriului de pază – având control absolut asupra circuitului de patrulare și să asigure protecția bunurilor aflate pe circuitul de patrulare. Emite alerte în timp real pentru orice raport nou de incident.

QR-Patrol Web App: creează planuri și rapoarte, funcționează asemeni dispeceratului de pază și protecție. Este utilizată pentru a gestiona clienți, teritorii (ariile obiectivelor), incidente și puncte de control.

Monitorizează agenții și patrulele în timp real prin colectarea datelor multimedia (imagini, audio, note text), adăugând câmpuri de semnături și prin trimiterea alertelor S.O.S. către Centrul de Monitorizare (dispecerat).

QR-PPT (notificări PUSH To TALK): integrat cu sistemul QR-Patrol, QR-PTT este ușor de utilizat și este dezvoltată pentru comunicarea și colaborarea în cadrul echipei de pază. Îmbunătățește și eficientizează prin reducerea costurilor de comunicare.

QR-Patrol utilizează tehnologia cloud și permite gestionarea fluxului de lucru în mod eficient, fără hârtie, prin automatizarea întregului proces de lucru intern.

QR-Patrol este un sistem inovator de pază și supraveghere, care încorporează 3 tipuri de puncte de control: QR-code, NFC și Balize (Beacons).

Plasează etichetele QR-code la anumite adrese ori puncte de control și clădiri. Paznicul va scana tag-ul QR-code prin aplicația mobilă QR-Patrol și imediat, va fi trimisă o alertă în Centrul de Monitorizare (dispecerat).

Lansează aplicația QR-Patrol pe smartphone și apropie-l de eticheta NFC. Tag-ul NFC citit, este ca o prelungire a brațului în îndeplinirea/ realizarea circuitul zilnic de patrulare, pază și managementul obiectivului.

Balizele (beacons) sunt o modalitate inteligentă de a transmite date pe o distanță scurtă absolut fără fir. QR-Patrol este singurul sistem de pază și monitorizare din lume care încorporează tehnologia avansată de baliză!

*Pentru mai multe detalii contactați-ne pe adresa de e-mail: sales@qqinfo.ro.

Pentru soluții specifice și specializate de la QQinfo, vă rugăm accesați pagina: QQsolutions.

Pentru a fi în contact cu ultimele noutăți în domeniu, soluții inedite explicate, dar și cu perspectivele noastre personale în ceea ce privește lumea managementului, a datelor și analiticelor, vă recomandăm
QQblog-ul !

QR-Patrol – Paza ta online

The QR-Patrol System consists of 4 innovative applications:

QR-Patrol Mobile App: sends incidents reports, by scanning NFC or QR code tags, or detect beacons placed at checkpoints on the security path in the target area and send real-time updates.

QR-Patrol Mobile Guard Tour Management ( M.A.R.S. ): is a mobile version of the QR-Patrol application. It is developed in such a way as to facilitate the administration of the guard territory – having absolute control over the patrol circuit and to ensure the protection of the goods on the patrol circuit. Issue real-time alerts for any new incident reports.

QR-Patrol Web App : creates plans and reports, works as a security and protection dispatcher. It is used to manage customers, territories (target areas), incidents and checkpoints.

Monitors agencies and patrols in real time by collecting multimedia data (images, audio, text notes), adding signature fields, and sending S.O.S. to the Monitoring Center (dispatching office).

QR-PPT ( notificări PUSH To TALK ): integrated with the QR-Patrol system, the QR-PTT is easy to use and developed for communication and collaboration within the security team. Improves and streamlines by reducing communication costs.

QR-Patrol uses cloud tecnology and enables efficient, paperless workflow management by automating the entire internal workflow.

QR-Patrol is an innovative security and sureveillance system, which incorporates 3 types of control points: QR-code, NFC and Beacons.

Place QR-code tags at certain addresses or checkpoints and buildings.The guard will scan the QR-code tag through the QR-Patrol obile application and immediatey, an alert will be sent to the Monitoring Center (dispatcher)

Launch the QR-Patrol application on your smartphone and bring it closer to the NFC tag. The NFC tag read, is like an extension of the arm in fulfilling/ realizing the daily patrol circuit, guard and objective managment.

Beacons are a smart way to transmit data over an absolutely wireless short distance. QR-Patrol is the only security and monitoring system in the world that incorporates advanced beacon technology!

*For more details, please contact us on the following e-mail address: sales@qqinfo.ro.

For specific and specialized solutions from QQinfo, please visit the page: QQsolutions.

In order to be in touch with the latest news in the field, unique solutions explained, but also with our personal perspectives regarding the world of management, data and analytics, we recommend the
QQblog !

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *