Qlik Web Connectors

Qlik Web Connectors is a small-scale web service that has a wide range of connectors that reach out to specific web-based data sources.

Qlik Web Connectors can reside either on the same machine as the QlikView or Qlik Sense Server or on a separate machine. The connectors for the specific web APIs bring back data based on your requirements.

Qlik Web Connectors provide simplified connectors that are designed for specific application and data sources. They eliminate the need to develop or maintain internal connectors and allows a rapid deployment. This radically improves the consistency of data analysis, and empowers you to make informed business decisions in near real-time.

Qlik Web Connectors 2.2 version can connect to a large number of Web APIs which are not necessarily social media related.

Qlik Web Connectors currently includes the following connectors:

To transfer data into QlikView™ or Qlik Sense™Qlik Web Connectors automatically generates an upload script, which can then be copied and paste into your application.

For QlikView and Qlik Sense, web based datas are just another data source such as an SQL database. With Qlik Web Connectors running, it simply needs to reload the application, either manually or scheduled through the Management Console.

When the Qlik Web Connectors section of the load script is reached, Qlik Web Connectors gets to work and gets your data.

Additionally, Qlik Web Connectors can also be used for developing connections for other difficult to load sources, such as NoSQL type databases which are running on the user’s machine/LAN and where there may not be an ODBC driver or other mechanism available for QlikViewor Qlik Sense to easily extract the data.

Here are some examples:

Facebook

Facebook’s own analytics tools are great for individual pages, but it becomes a challenge to compare performance between multiple Facebook pages.It can also be difficult to share best practices and skills across multiple Facebook sites or to identify which pages are performing better.

Qlik offers two Facebook connectors that allow you to combine Facebook data sets together.

  1. The Qlik Facebook Insights Connector provides metrics around the content of multiple Facebook pages that you own or administer, allowing you to understand and analyse trends within user growth, demographics or consumption of content.
  2. The Qlik Facebook Fan Page Connector gives you insight into how people are engaged with a public Facebook fan pages or groups, along with what they’re posting and liking on the pages that you’re analysing.

Twitter

The Qlik Twitter Connector can be used by a variety of customers that gives you powerful insight into Twitter.

Users can observe what people are saying about their company and/or competitors, while others monitor their brands to help identify issues and respond to customer needs.

The Qlik Twitter Connector allows you to load data through the Twitter API quickly and easily using specific usernames or search terms. You can then easily identify hashtags, links to other sites, pictures and any usernames to help you get a complete picture of what’s being said, how and by whom.

Google Analytics

Google Analytics comes with great dashboards, but it is often difficult to get a complete sense of what’s going on, especially when you want to compare websites side-by-side.The Qlik Google Analytics Connector is an effective way of understanding visitor behavior across your websites by feeding into Qlik a detailed stream of Web data, in a consistent and automated manner.

It gives you the freedom and flexibility to create the KPIs that are important to you, and view all your website performance profiles in one place.

Qlik Google Calendar Connector

The Qlik Google Calendar Connector allows you to download events from a Google Calendar that you have access to, into your QlikView™ or Qlik Sense™ apps.To use the Qlik Google Calendar Connector you must have a Google account with which to authenticate the connector.

After authenticating the connector, a number of tables are available:

For specific and specialized solutions from QQinfo, please visit the page: QQsolutions.

In order to be in touch with the latest news in the field, unique solutions explained, but also with our personal perspectives regarding the world of management, data and analytics, we recommend the
QQblog !

Qlik Web Connectors

Qlik Web Connectors este un serviciu Web de dimensiuni reduse, cu o gamă largă de conectori care ajung la anumite surse de date bazate pe web.

Qlik Web Connectors poate fi pus fie pe aceeași mașină ca serverul QlikView sau Qlik Sense sau pe o mașină separată. Conectorii pentru API-urile web specifice pot readuce date pe baza cerințelor dumneavoastră.

Qlik Web Connectors oferă conectori simplificați care sunt proiectați pentru aplicații și surse de date specifice. Elimină nevoia de dezvoltare sau întreținere a conectorilor interni și permite o implementare rapidă. Acest lucru îmbunătățește radical coerența analizei datelor și permite luarea unordecizii de afaceri în timp real.

Versiunea Qlik Web Connectors 2.2 se conectează la un număr mare de API-uri web care nu sunt neapărat legate de retelele media sociale.

În momentul de față, Qlik Web Connectors include următorii conectori:

Pentru a putea transfera datele în QlikView™ sau Qlik Sense™Qlik Web Connectors generează automat un script de încărcare, care apoi poate fi copiat și inserat în aplicația necesară.

Pentru QlikView și Qlik Sense, datele bazate pe web sunt doar o altă sursă de date, cum ar fi o bază de date SQL. Dacă rulează Qlik Web Connectors, pur și simplu aplicația trebuie reîncărcată, fie manual, fie programată prin Consola de Administrare.

Când se ajunge la secțiunea Qlik Web Connectors din scriptul de încărcare, acesta începe să lucreze și primește datele.

În plus, Qlik Web Connectors poate fi folosit și pentru dezvoltarea conexiunilor pentru alte surse greu de încărcat, cum ar fi bazele de date NoSQL care rulează pe computerul utilizatorului/LAN și unde este posibil să nu fie disponibil un driver ODBC sau alt mecanism pentru QlikView sau Qlik Sense de a extrage cu ușurință datele.

Exemple de Qlik Web Connectors:

Facebook

Instrumentele proprii de analiză ale Facebook sunt excelente pentru paginile individuale, dar devine o provocare pentru a compara performanța dintre mai multe pagini Facebook.

De asemenea, poate fi dificil să se partajeze cele mai bune practici și abilități pe mai multe site-uri Facebook sau să se identifice paginile care funcționează mai bine.

Qlik oferă doi conectori Facebook care permit combinarea seturilor de date Facebook.

  1. Qlik Facebook Insights Connector oferă valori metrice în legătură cu conținutul mai multor pagini Facebook pe care le dețineți sau le administrați, permițându-vă să înțelegeți și să analizați tendințele în contextul creșterii, demografiei sau consumului de conținut.
  2. Qlik Facebook Fan Page Connector oferă o perspectivă asupra modului în care oamenii se implică într-o pagină publică sau într-un grup al fanilor Facebook, împreună cu ceea ce postează și ceea ce apreciază pe paginile pe care le analizați.

Twitter

Qlik Twitter Connector poate fi utilizat de o varietate de clienți și oferă o perspectivă puternică asupra ceea ce sa întâmplă pe Twitter.

Utilizatorii pot observa comentariile legate de compania lor și/sau companiile concurente, în timp ce alții își monitorizează brandurile pentru a-i ajuta la identificarea problemelor și pentru a răspunde mai bine la nevoile clienților.

Qlik Twitter Connector permite încărcarea rapidă și ușoară a datelor prin intermediul API-ului Twitter, utilizând anumite nume de utilizator sau termeni de căutare. Se pot apoi iddentifica, cu ușurință, hashtag-uri, link-uri către alte site-uri, imagini și orice nume de utilizator pentru a vă ajuta să obțineți o imagine completă a ceea ce se spune, cum și de către cine.

Google Analytics

Google Analytics vine cu tablouri de bord excelente, dar adesea este dificil de a obține o imagine completă a ceea ce se întâmplă, mai ales atunci când se dorește comparare anumitor site-uri web între ele.

Qlik Google Analytics Connector este o modalitate eficientă de înțelegere a comportamentului vizitatorilor pe site-urile web, prin alimentarea în Qlik a unui flux detaliat de date Web, într-o manieră consecventă și automatizată.

Oferă libertatea și flexibilitatea de a crea KPI-urile importante și de a vizualiza toate profilele de performanță ale site-ului într-un singur loc.

Qlik Google Calendar Connector

Qlik Google Calendar Connector permite descărcarea evenimentelor dintr-un Calendar Google la care aveți acces, în aplicațiile QlikView™ sau Qlik Sense™.Pentru a utiliza Qlik Google Calendar Connector, trebuie să aveți un cont Google cu care să autentificați conectorul.

După autentificarea conectorului, există mai multe opțiuni:

Pentru soluții specifice și specializate de la QQinfo, vă rugăm accesați pagina: QQsolutions.

Pentru a fi în contact cu ultimele noutăți în domeniu, soluții inedite explicate, dar și cu perspectivele noastre personale în ceea ce privește lumea managementului, a datelor și a analiticelor, vă recomandăm
QQblog-ul !