Qlik Sense™

The next-generation visual analytics platform that empowers everyone to see the whole story that lives within their data.

It supports a full spectrum of BI use cases including self-service visualization for everyone, centrally deployed guided analytics apps and dashboards, embedded analytics, and reporting, all within a governed framework that offers enterprise scalability and trust for IT. You can share knowledge and analyze data in groups and across organizations.

What can you do in Qlik Sense™?

Most Business Intelligence (BI) products can help you answer questions that are understood in advance. But what about your follow-up questions? The ones that come after someone reads your report or sees your visualization?

With the Qlik Sense™ associative experience, you can answer question after question after question, moving along your own path to insight. With Qlik Sense™ you can explore your data freely, with just clicks, learning at each step along the way and coming up with next steps based on earlier findings.

Qlik Sense™ allows you to create apps and visualizations quickly by using an intuitive design and navigation paradigm that works well on both computers and mobile devices.

In a few clicks, combine multiple data sets into a single responsive view. Drag and drop charts, tables and filters that are synced automatically to Qlik’s in-memory data model; no manual data linking required.

Qlik Sense™ eliminates the need for multiple data gathering and design tools; reducing IT bottlenecks and extensive data preparation.

Quick and Easy Data Loading

Qlik Sense™ can connect to organizational data without any predefined set-ups or advanced requirements. Connect to files, databases, Big Data and much more using a set of both standard and custom data connectors.

Smart Visualizations

Qlik Sense™ offers the right visualization for the task, in a way that enhances your ability to explore data, without the need of a visualization expert.

Select from chart objects that automatically scale based on screen space – from thumbnails to full screen, whether on a computer or mobile device.

Progressive’ Creation

Users can create measures and dimensions, or adjust properties. More capabilities are revealed as needed. 

Qlik Sense™ allows users to do what they are capable of, maximizing the value of their experience.

Qlik Sense™ offers the possibility to collect actionable, high-value insights and share them visually or distribute content and commentary that are anchored on reliable information.

Qlik Sense™’s smart search and exploration gives users the ability to analyze all data by interacting with charts and visualizations or even just typing in keywords.

It offers smart visualizations, advanced summarization of information, intelligent use of color gradients, and responsive design that adapts information based on screen size. Visualizations are automatically integrated with the QIX engine making them fully interactive and respond to changes in context from anywhere in the app.

All capabilities of Qlik Sense™ are available on any device.

Qlik Sense™ can be fully customized to meet unique business needs, offering a complete set of open and standard APIs for building rich analytic apps, embedding visualizations into existing solutions, and extending the functionality of Qlik Sense™ for new types of visualizations and objects.
These capabilities can be utilized by developers with standard technology skill sets such as HTML5, JavaScript, and .NET. Qlik Sense™ also offers robust data integration, allowing organizations to cleanse, transform, and unify multiple disparate data sources without requiring external tools or data repositories.

Following Qlik’s acquisition of NPrinting, users can now benefit from the ability to print and export content to PDF and PowerPoint, producing reports to share insights in a single click directly in Qlik Sense™.

Qlik DataMarket enables users to access a comprehensive library of external data directly within Qlik Sense to allow users to augment and cross reference their internal data to gain context.

Qlik Cloud allows users to share Qlik Sense™ applications with up to five individuals for free without the need for them to download Qlik Sense™ themselves.

For specific and specialized solutions from QQinfo, please visit the page: QQsolutions.

In order to be in touch with the latest news in the field, unique solutions explained, but also with our personal perspectives regarding the world of management, data and analytics, we recommend the
QQblog !

Qlik Sense™

Platforma de analize vizuale next-generation, care permite tuturor să vadă povestea care “trăiește” în datele lor.

Suportă un spectru complet de cazuri de utilizare a BI, inclusiv vizualizarea pentru toată lumea, aplicații centralizate pentru tablouri de bord, analize integrate și raportare, toate într-un cadru guvernat care oferă scalabilitate și încredere pentru IT. Se pot împărtăși cunoștințe și se pot analiza datele chiar și în cadrul organizațiilor.

Ce poți face în Qlik Sense™?

Majoritatea produselor de Business Intelligence sunt create pentru a răspunde la întrebari care sunt înțelese în prealabil. Dar cum rămâne cu întrebarile următoare? Acelea care urmează după ce o persoană citeste raportul sau vede vizualizarea dumneavoastră?

Cu experiența asociativă oferită de utilizarea Qlik Sense™, orice utilizator are posibilitatea de a-și crea o cale simplă spre o bună înțelegere. Cu Qlik Sense™ se pot explora datele în mod liber, învățând ceva nou la fiecare pas.

Qlik Sense™ permite utilizatorilor să creeze rapid aplicatii și vizualizări folosind un design intuitiv si o interfață de navigare care funcționează bine atât pe computere, cât și pe dispozitive mobile.

Este nevoie doar de câteva clik-uri pentru a combina mai multe seturi de date într-o singură vizualizare receptivă. Orice utilizator se poate “juca” cu diagrame, tabele și filtre care sunt sincronizate automat cu modelul de date din memoria Qlik; nu este necesară nicio conectare manuală a datelor.

Încărcarea rapidă și ușoară a datelor

Qlik Sense™ se poate conecta la date organizaționale fără setări predefinite sau cerințe avansate și găzduiește toate tipurile de analize de date, de la cele mai simple până la cele mai avansate.

Smart Visualizations

Qlik Sense™ oferă vizualizarea corectă a sarcinii, într-un mod care îmbunătățește capacitatea de a explora date, fără a fi nevoie de un expert în domeniu. Orice obiecte selectate se scalează automat pe baza spațiului disponibil pe ecran – de la miniaturi la ecran complet, indiferent dacă sunt pe un computer sau pe orice dispozitiv mobil.

Crearea progresivă

Utilizatorii pot crea măsuri și dimensiuni sau pot ajusta proprietățile unor obiecte deja create. Mai multe capabilități sunt dezvăluite în funcție de nevoi.

Qlik Sense™ oferă posibilitatea de a colecta informații actuale și de înaltă valoare și de a le împărtăși vizual sau de a distribui conținut și comentarii ancorate pe informații fiabile, utilizarea inteligentă a gradientelor de culoare și designul receptiv, care adaptează informațiile bazate pe dimensiunea ecranului. Vizualizările sunt integrate automat cu motorul QIX, făcându-le pe deplin interactive și răspunzând schimbărilor de context de oriunde din aplicație.

Poate fi personalizat pe deplin pentru a satisface nevoile de afaceri unice, oferind un set complet de API-uri deschise și standard pentru construirea de aplicații analitice bogate, încorporarea vizualizărilor în soluțiile existente și extinderea funcționalității Qlik Sense™ pentru noi tipuri de vizualizări și obiecte.

Aceste capabilități pot fi utilizate de dezvoltatori cu seturi standard de competențe tehnologice, cum ar fi HTML5, JavaScript și .NET. Qlik Sense™ oferă, de asemenea, o integrare solidă a datelor, permițând organizațiilor să curețe, să transforme și să unifice mai multe surse de date diferite, fără a necesita instrumente externe sau depozite de date.

În urma achiziționării de NPrinting™ de către Qlik, utilizatorii pot beneficia acum de capacitatea de a tipări și de a exporta conținut în format PDF și PowerPoint, producând rapoarte pentru a împărtăși informații printr-un singur clik direct în Qlik Sense™.

Qlik DataMarket permite utilizatorilor să acceseze o bibliotecă cuprinzătoare de date externe direct în cadrul Qlik Sense™ pentru a permite utilizatorilor să mărească și să transfere datele lor interne pentru a câștiga contextul.

Qlik Cloud permite utilizatorilor să partajeze aplicații create în Qlik Sense™ cu până la cinci persoane gratuit, fără a fi nevoie să le descarce ei înșiși.

Pentru soluții specifice și specializate de la QQinfo, vă rugăm accesați pagina: QQsolutions.

Pentru a fi în contact cu ultimele noutăți în domeniu, soluții inedite explicate, dar și cu perspectivele noastre personale în ceea ce privește lumea managementului, a datelor și a analiticelor, vă recomandăm
QQblog-ul !